Witamy w PoSzkole

2.05.2016 r.

Zapraszamy do organizacji impreza dla dzieci

nasza pe?na oferta znajduje si? na stronie
www.animatorzy.waw.pl

Kontakt 503 340 400, 530 340 600

ZAPEWNIAMY:

Obszerny wybór wariantów tematycznych imprez, opracowanych na podstawie autorskich scenariuszy.

Do?wiadczonych, pomys?owych i u?miechni?tych Animatorów.

Elastyczno?? przy tworzeniu programu imprezy oraz mo?liwo?? zamówienia tematu spoza naszej oferty, który b?dzie dopasowany do Pa?stwa potrzeb i nawi?zuj?cy do tematu g?ównej imprezy.

Bogaty program animacyjny - liczne zabawy, konkursy i mnóstwo atrakcji przez ca?y czas trwania imprezy.

Dostosowanie propozycji programu animacji do liczby uczestników, ich wieku, a tak?e miejsca i czasu trwania imprezy.

Pe?en wachlarz us?ug obejmuj?cy zarówno przygotowane i aran?acj? ma?ego k?cika zabaw, jak i pikniku podczas du?ej imprezy plenerowej.

Animacje i promocje w j?zyku polskim, angielskim i francuskim.

Konkurencyjne ceny.IMPREZY TO NASZA BAJKA!

Nasi Animatorzy to osoby:

do?wiadczone i przygotowane do pracy animacyjnej /w trakcie swojej ?cie?ki zawodowej nasi Animatorzy pracowali przy organizacji m. in. festynów, warsztatów,imprez kulturalnych, wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci i m?odzie?y oraz w placówkach opieku?czo-wychowawczych/;

posiadaj?ce zdolno?ci organizacyjne, które u?atwiaj? i usprawniaj? przebieg ka?dej imprezy;

pasjonaci, a wi?c pe?ni pomys?ów, entuzjazmu, chc?ce zdobywa? now? wiedz? i umiej?tno?ci;

zwi?zane ze ?rodowiskiem edukacyjnym /pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele akademiccy, instruktorzy zwi?zani z harcerstwem/.

1.08.2014 r.
LETNIA AKADEMIA ODKRYWCÓW 2014 - startuje!

szczegó?owe informacje: www.latowmiescie.waw.pl

PÓ?KOLONIE W WARSZAWIE 2014, CODZIENNIE 8:00 - 18:00, dla dzieci w wieku 6-12 lat

Nie ka?dy mo?e wyjecha? na wakacje, dlatego serdecznie zapraszamy do udzia?u w akcji "Lato w Mie?cie" 2014

Zapisy : TEl. 503 340 400, 22 468 11 16

Ju? po raz pišty zapraszamy na nasze letnie pó?kolonie. Histori? naszych przygód w ramach warszawskiego Lata w Mie?cie, mo?na zobaczy? w Galerii.

Wakacje z Akademiš Odkrywców to najlepsze Lato w Mie?cie Warszawa, Piaseczno, Konstancin i okolice

Oczywi?cie w naszym programie jak co roku nie zabraknie:

- codziennych wycieczek

- warsztatów plastycznych

- sportowych zmaga?

- wypraw na basen i wrotkowisko

- pysznych obiadów i podwieczorków

- szale?stw w naszym klubowym ogrodzie

- naszym priorytetem jest jak najlepsza wakacyjna opieka nad dzie?mi

Dok?adny plan ka?dego tygodnia b?dzie znany ok tydzie? wcze?niej.

Informacje i zapisy:

Fundacja Po Szkole

ul. Rumiana 90

TEl. 503 340 400, 22 468 11 16

www.latowmiescie.waw.pl

Plan 4-8 sierpnia 2014

W poniedzia?ek czeka nas niezwykle ciekawa wycieczka na Kopiec Powstania Warszawskiego. Miejsce to, cho? niemal?e w centrum Warszawy, nie jest zwykle popularnym celem wycieczek. Zmienia si? to oczywi?cie w sierpniu, gdy obchodzimy 70 rocznic? wybuchu Powstania. Widoki, jakie roztaczajš si? ze szczytu Kopca warte sš krótkiego trudu w?drówki. Po pysznym obiedzie, ju? w Klubie, warsztaty plastyczne "Moje Miasto", z wykorzystaniem przeró?nych technik - farby, kredki, kola?.

Wtorek ? przed po?udniem wybierzemy si? na sportowe szale?stwo na torze Stegny, akcji organizowanej w ramacjh Lato w Mie?cie 2014. Ka?dy z uczestników b?dzie mia? okazj? doskonali? jazd? na rolkach lub si? jej nauczy? pod okiem instruktorów. Popo?udnie w Klubie sp?dzimy w ?wiecie magii i Harrego Pottera.

W ?rod? pojedziemy na niezwykle ciekawe warsztaty do nowego Muzeum Historii ?ydów. .Jak zapisa? swoje imi? po hebrajsku? A jak w jidysz? Kto dzi? mówi w tych j?zykach? Dlaczego ?ydzi ?wi?tujš w sobot?? Jak dzia?a kalendarz ?ydowski? Jak wyglšda ?ycie w ?ydowskim domu? Dlaczego w Warszawie znajduje si? muzeum historii ?ydów? Podczas warsztatów plastycznych wzbogaconych elementami pracy z tekstem, dyskusji oraz gier i zabaw integracyjnych dzieci b?dš mia?y okazj? pozna? specyfik? ?ydowskich ?wišt i ró?norodnych tradycji, a tak?e porozmawia? o ?ydowskiej literaturze i filozofii oraz wybranych jej twórcach. Po obiedzie zabawy w Klubie oraz "Balonikowe Kreacje"

W czwartek udamy si? na podchody, podczas których dojdziemy a? nad Jeziorko Czerniakowskie. Je?eli pogoda dopisze, a wszystko na to wskazuje, sp?dzimy kilka chwil bawišc si? w piasku na tamtejszej pla?y. Po po?udniu w Klubie urzšdzimy "S?odkie Rewolucje" - b?dziemy piec muffinki, które pó?niej zjemy na podwieczorek

W pištek udamy si? tradycyjnie na basen, gdzie pod opiekš wychowawców i ratowników b?dziemy próbowa? posiš?? trudnš sztuk? p?ywania. Po po?udniu w naszym klubie odbedš si? niezwyk?e warsztaty muzyczne "Kolorowa Muzyka". Przekonacie si?,?e do odegrania popularnych melodii nie trzeba zna? nut - wystarczy znajomo?? kolorów

Plan 11-14 sierpnia 2014

W poniedzia?ek pojedziemy do Muzeum Chleba. To unikalne muzeum zgromadzi?o mnóstwo eksponatów zwišzanych z trudnym kiedy? zawodem piekarza. Po obiedzie pozostaniemy w klimacie wypieków i samodzielnie upieczemy i ozdobimy ciasteczka.

Wtorek to ?wi?to wielbicieli rolek ? w zesz?ym roku nasz Klub wygra? rywalizacj? na najwi?kszš liczb? przejechanych okrš?e? i wszystko wskazuje na to, ?e tym razem te? b?dziemy na podium! Po po?udniu czeka na nas zabawa z bohaterami ?Gwiezdnych Wojen?.

?roda Najwy?szš ocen? w?ród placów zabaw w Warszawie zdoby? Park Olkówki przy ul. Puszczyka na Ursynowie, i to jest dzisiejszy cel naszej wycieczki. To tematyczny ogród dinozaurów, który ma ciekawe formy zabawek i dobrze dobrane nawierzchnie. Ma te? du?e warto?ci edukacyjne, dobrze skomponowanš ro?linno?? i bezpieczne dla dzieci urzšdzenia. Po po?udniu warsztaty plastyczne - "Mój dinozaur z origami"

W czwartek czeka na nas wodne szale?stwo! Zwykle na basem chodzimy w pištki, ale ten tydzie? jest krótszy i dlatego p?ywamy ju? dzisiaj. Na obiad, jak to w pištek ? pizza. Po obiedzie ekologiczne warsztaty plastyczne, z wykorzystaniem tylko naturalnych materia?ów.


15.01.2014 r.

PODRÓ?NICZA ZIMA W MIE?CIE 2014 - ruszajš zapisy

Zapraszamy na naszš strone www.zimawmiescie.waw.pl

Tegoroczna edycja Zimy w Mie?cie odb?dzie si? ju? 6 raz w siedzibie Fundacji Po Szkole - w Wilanowie, przy ul. Rumianej 90.
Tam, do naszej dyspozycji, czeka willa z ogrodem i tarasem, gdzie w otoczeniu drzew i w ciep?ej, domowej atmosferze prze?yjemy wspania?š zimowš przygod?!
Ponad 50 metrowa sala to mnóstwo nowych mo?liwo?ci w prowadzeniu zabaw i warsztatów, a w pe?ni wyposa?ona kuchnia pozwoli na przeprowadzenie zaj?? kulinarnych!
W trakcie pobytu zapewniamy naszym Ma?ym Podró?nikom pyszny obiad i s?odko-owocowy podwieczorek. Wszystkie posi?ki sš konsultowane z dietetykiem, który uk?ada jad?ospis na kolejne dni. Je?li Pa?stwo dziecko jest alergikiem lub stosuje specjalnš diet? ? dopasujemy menu do indywidualnych potrzeb dziecka.
Szczegó?owy program i cennik tegorocznej ?Zimy w Mie?cie? znajduje si? w zak?adce "PODRÓ?NICZA ZIMA W MIE?CIE?

Wszelkich informacji udzielamy i zapisy przyjmujemy:
FUNDACJA Klub Po Szkole
Ul. Rumiana 90
(róg ul. ?owczej i ul.Rumianej)
02-956 Warszawa - Wilanów
Tel. (22) 468 11 16; 503 340 400
e-mail: biuro@po-szkole.waw.pl

1.10.2013 r.

Zapraszamy do organizacji imprez dla dzieci z naszymi Animatorami!!!

Od ponad 10 lat zajmujemy si? tym, co umiemy robi? najlepiej ? organizowaniem rozrywki dzieciakom i ich rodzinom.

Organizujemy pikniki, festyny, bale, dni dziecka, imprezy firmowe, promocje,dni otwarte i uroczysto?ci rodzinne.

Mo?emy zorganizowa? imprez? w Wilanowie ? naszym Klubie z ogrodem, 50-metrowš salš i du?ym tarasem, a tak?e w domu, w plenerze i dowolnie wybranym przez Pa?stwa miejscu.

Zapraszamy na stron? Urodziny Dla Dzieci, stworzonš specjalnie z my?lš o najm?odszych: www.urodzinydladzieci.pl

Informacje i rezerwacje: 503 340 400

8.08.2013 r.

Przyjmujemy zapisy na jesiennš edycj? projektu "Politechnika dla Smyka" wspó?finansowanego ze ?rodków M. St Warszawy.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!

20.05.2013 r.

Zapraszamy na pó?kolonie w Klubie "PO SZKOLE" z pi?knym ogrodem, mieszczšcym sie na granicy Wilanowa i Mokotowa

W tym roku przez ca?e wakacje czeka na ciekawych ?wiata i zabawy
"LETNIA AKADEMIA ODKRYWCÓW"
Ju? od dzi? przyjmujemy zapisy !!!
ISTNIEJE MO?LIWO?? SKORZYSTANIA Z AKCJI Z DOFINANSOWANIEM
Z KURATORIUM M. St WARSZAWY-
liczba miejsc ograniczona- zach?camy do szybkiego kontaktu!

Przygotowali?my plan pe?en atrakcji. Czekajš na Was dni pozbawione nudy, tygodnie fascynujšcych prze?y?,
krótko mówišc ? dwa miesišce ?wietnej zabawy.

Na ka?dy dzie? przewidzieli?my:
blok gier i zabaw interakcyjnych,
zabawy rekreacyjno ? sportowe,
zwiedzanie miasta po?šczone ze spacerem,
warsztaty plastyczne,
zabawy relaksacyjne i teatralne,
mnóstwo fantastycznej zabawy i dobrego humoru
!!!

wi?cej informacji na stronie latowmiescie.waw.pl

15.05.2013
ZApraszamy dzieci w wieku 6-12 lat do udzia?u w zaj?ciach Politechnika dla Smyka wspó?finansowanego ze ?rodków M. St Warszawy. Pozwoli nam to w tym roku przeprowadzi? 2 edycje projektu - wiosennš i jesiennš. W ramach projektu dzieciaki zdob?dš nowš wiedz? w wielu ciekawych dziedzinach, m.in:

1.?Nie taki mokry lód?
2.?Ach to powietrze?
3.?3,2,1...(Re)-Akcja!?
4.?Wszystkie kolory t?czy?
5.?Dinozaury?
6.?Magiczne Eksperymenty?
7.?Cia?o cz?owieka?
8.?Ziemia- nasza planeta?
9.?Dawno temu w odleg?ej galaktyce...?
10.?Pršd Elektrostatyczny?
11.?Fala d?wi?ków?
12.?Mikro-Wszech?wiat?

Zapisy i informacje pod nr tel: 22 468 11 16
30.01.2012

Ruszy?y zapisy na warsztaty i zaj?cia taneczne!
zapraszamy do zak?adki
"zaj?cia dodatkowe!"
tel. 22 4681116/530340600/* taniec nowoczesny
* warsztaty plastyczne i r?kodzie?o
dwie grupy wiekowe: 3-5lat i 6-10lat
* Aktywnie z brzuszkiem i z maluszkiem
* Minikino!

16.12.2011
W DWA TYGODNIE DOOKO?A ?WIATA -
czyli podró?nicze ferie z Klubem PO SZKOLE


Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci, ferie tu?, tu?. Dlatego ju? dzi? zapraszamy Was do udzia?u we wspania?ej przygodzie na wszystkich kontynentach!

Dwa tygodnie sp?dzone z Klubem Po Szkole to gwarancja niesamowitej atmosfery oraz ciekawie sp?dzonego czasu w gronie rówie?ników!

W tym roku, wszystkich Ma?ych Podró?ników zabierzemy na jedynš w swoim rodzaju wycieczk? dooko?a ?wiata, gdzie czeka? na nas b?dzie wiele niesamowitych przygód i wyzwa?!
Je?li rozbudzili?my Waszš ciekawo?? i wyobra?ni? ? zapoznajcie si? koniecznie z planem naszej zimowej podró?y!

www.zimawmiescie.waw.pl


1.10.2011

W pa?dzierniku i listopadzie Fundacja ?Po Szkole? zaprasza wszystkie dzieci wraz z opiekunami na bezp?atne projekcje ?MINIKINO? oraz warsztaty plastyczne. Bajki z projektora umilš nam jesienne popo?udnia! Pokazy odbywa? si? b?dš w ka?dy wtorek od godz. 17:00, pierwsze spotkanie ju? 11 pa?dziernika 2011 r.


1.09.2011

Witamy, informujemy, ze w bie?šcym roku szkolnym nie prowadzimy ?wietlicy dla dzieci. Zapraszamy do udzia?u w organizowanych przez nas przyj?ciach urodzinowych - w Wilanowie. Szczegó?y na www. urodzinydladzieci.pl

17.05.2011

Z przyjemno?ciš informujemy, ?e rozpocz?li?my zapisy na kolejnš edycj? Lata w Mie?cie z Klubem Po-Szkole.
Tym razem nasza akcja rusza pod kryptonimem ?Wakacyjny Klub Podró?nika?.
Oj, b?dzie si? dzia?o!!!

Informacja o ramowym planie, cenniku i zapisach na stronie:

www.latowmiescie.waw.pl


21.04.2011

Tygodnie tematyczne w Naszym Klubie!!

Plan warsztatów:

9-13.05 WIOSENNE INSPIRACJE
16-20.05 Z P?DZLEM W D?ONI
23-27.05 NA DESKACH SCENY TEATRALNEJ
30.05-2.06 ?YJMY ZDROWO NA SPORTOWO
6-10.06 ROZTA?CZONE STOPY
13-17.06 100 POMYS?ÓW NA UDANE WAKACJE

Serdecznie zapraszamy!!
Zapisy tel. i poprzez e-mail.

Pierwsze zaj?cia BEZP?ATNE!


12.04.2011

Serdecznie zapraszamy dzieci od 6 r.?. na
?Wielkanocne warsztaty kreatywne? w Wielki Czwartek 21.04 oraz wtorek 26.04 w godz. 9-18.

Program zaj?? obejmowa? b?dzie m.in.
- wspólne wykonanie: pisanek z wykorzystaniem ró?nych technik (malowanie, rysowanie, wyklejanki), które doskonale b?dš wyglšda? w ?wištecznym koszyczku
- ozdobnych kartek ?wištecznych;
- czytanki wielkanocne; poznawanie tradycji i zwyczajów ?wištecznych;
- wspólny spacer ?w poszukiwaniu oznak wiosny?;
- zaj?cia integracyjne w formie gier i zabaw ruchowych muzycznych i plastyczny.

Cena za uczestnictwo w jednym dniu warsztatów (21.04 lub 26.04) - 65 PLN
Pakiet dwóch dni (21.04 i 26.04) - 120 PLN

W cenie:
- materia?y plastyczne
- ciep?y posi?ek z napojami

Prosimy o zg?oszenia telefoniczne!!

11.04.2011

Plastyka z r?kodzie?em to wspania?a propozycja zaj?? dla wszystkich dzieci.
Ró?ne techniki, ciekawe pomys?y, inny sposób spojrzenia na otaczajšcy nas ?wiat to gwarancja, ?e ka?dy znajdzie co? dla siebie.
Udowodnimy, ?e nie potrzeba wielkiego talentu, by móc wyrazi? si? artystycznie i osišga? wspania?e rezultaty!

Zaj?cia odbywajš si? w ?rod? w godz. 16:00.

Cena zaj??: 100 PLN/miesišc (cena obejmuje wszystkie niezb?dne materia?y).

15.03.2011

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-9 r. ?. na ?Warsztaty Twórczej Aktywno?ci? w ka?dš ?rod? w godzinach: 17-19.

W programie:
- zaj?cia plastyczno - manualne z wykorzystaniem ciekawych technik;
- treningi umys?owe (?amig?ówki, quizy, zadania ?wiczšce koncentracj? i spostrzegawczo??);
- zaj?cia ogólnorozwojowe;
- animacje dzieci?ce;
- gry i zabawy integracyjne;
- zaj?cia artystyczno ? teatralne;
- ?czytad?o?, czyli zaj?cia z tekstem literackim.


W KWIETNIU - WARSZTATY DARMOWE !!

11.02.2011

JU? W PONIEDZIA?EK RUSZAMY W PODRÓ? DOOKO?A ?WIATA!

MAMY JESZCZE MIEJSCA NA "PODRÓ?NICZ? ZIM? W MIE?CIE"!!!!!!


27 stycznia 2011 r.
Jak co roku i tym razem w Klubie PO SZKOLE organizujemy ZIM? W MIE?CIE pod has?em Podró?nicza Zima w Mie?cie.

Codziennie zapewniamy:
- opiek? w godzinach 8:30 ? 18:00
- gry i zabawy integracyjne
- obiad, podwieczorek i napoje bez ogranicze? podczas pobytu w Klubie
- spacery i wycieczki

wi?cej informacji na:

zimawmiescie.waw.pl

telefonicznie: 503 340 400 lub 22 643 32 33


26 sierpnia 2010 r.

Przyjmujemy zapisy na nast?pujšce zaj?cia pozalekcyjne:

- Niemiecki dla dzieci z klas 1-3 (poczštkujšcy oraz po 1 roku nauki) Prowadzimy autorski program po?šczony z licznymi zabawami. Zaj?cia odbywajš si? 2 x w tygodniu po 60 minut. Planowany termin zaj?? - wtorki i czwartki godz. 16:00.

Ma?a grupa - max 7 osób.

- Niemiecki dla dzieci z klas 4-6 (po 2-3 latach nauki) Bogaty program, liczne zaj?cia multimedialne, prezentacje i wycieczki po niemiecku. Zaj?cia odbywajš si? 2 x w tygodniu po 90 minut. Planowany termin zaj?? - wtorki i czwartki godz. 17:00.

Ma?a grupa - max 7 osób.

- Angielski dla dzieci z klas 1-3 (poczštkujšcy oraz po 1 roku nauki) Prowadzimy autorski program po?šczony z licznymi grami i zabawami. Zaj?cia odbywajš si? 2 x w tygodniu po 60 minut. Planowany termin zaj?? - wtorki i czwartki godz. 18:30 oraz poniedzia?ki i ?rody godz. 15:00 i 17:00

- Plastyka z r?kodzie?em
Wspania?e zaj?cia dla wszystkich uzdolnionych i zaciekawionych artystycznie. Ró?ne techniki, ciekawe pomys?y, inny sposób spojrzenia na otaczajšcy nas ?wiat. 1 lub 2 razy w tygodniu - poniedzia?ki godz. 16:00, ?rody godz. 18:00

- ?piew i emisja g?osu - zaj?cia indywidualne

20 sierpnia 2010 r.

Ruszy?y zapisy do ?wietlicy po?šczonej z odbiorem ze szko?y! Zapewniamy opiek? do godz.19:00, odrabianie lekcji, liczne zaj?cia oraz pó? godziny zabaw po angielsku dziennie. Dla ka?dego - podwieczorek bez dodatkowych op?at.

PROMOCJA - dla dzieci zapisanych do 1 wrze?nia - 50 % zni?ki wpisowego.

Dla dzieci kontynuujšcych cz?onkostwo - 10 % zni?ki op?aty miesi?cznej.

Serdecznie zapraszamy.


10 sierpnia 2010 r.

Naj?wie?sze informacje o naszym "Lecie w mie?cie" na stronie www.latowmiescie.waw.pl

Aktualno?ci dotyczšce przyj?? urodzinowych mo?na znale?? na stronie www.urodzinydladzieci.pl

16 sierpnia 2010 r.

Plan Lata w mie?cie 16-27 sierpnia

Wakacje bezlito?nie zmierzajš ku ko?cowi, jeszcze tylko dwa tygodnie mo?na przeznaczy? na zabawy i wypoczynek. My równie? jeste?my ?wiadomi, ?e ko?cówk? wakacji trzeba wykorzysta? szczególnie intensywnie , dlatego te? przygotowali?my na nadchodzšcy czas mnóstwo atrakcji

W najbli?szy poniedzia?ek na Barce nad Wis?š samodzielnie wykonamy pamištki z Warszawy a na odpoczynek udamy si? do ?azienek. Ten tydzie? to równie? wizyty w Narodowym Banku Polskim oraz w Instytucie Geologicznym, gdzie dzieciaki b?dš mog?y na ?ywo si? przekona? o sile dinozaurów. Czeka nas tak?e szale?cza zabawa taneczna w temacie ?Akademia Pana Kleksa?. Tydzie? zako?czymy Piknikiem na Agrykoli zorganizowanym pod has?em ?Bšd? bezpieczny w mie?cie?, na którym czeka nas wiele atrakcji ? poduszkowce, roboty, dmucha?ce, pokazy Stra?y Miejskiej i Policji to tylko kilka z nich.

Nast?pny, ostatni ju? tydzie? to m.in. wizyta w Fotoplastykonie, poznawanie tajemniczego ?wiata pocišgów oraz artystyczne szale?stwa na niezwyk?ym placu zabaw w Zach?cie.

Serdecznie zapraszamy!,


Codziennie:

8:30 ? 10:00 ?Zaj?cia integracyjne w formie gier i zabaw ruchowych, muzycznych i plastycznych

Podczas wycieczki:

12:30 ? 13:00 obiad z deserem

15:00 ? 15:30 ? podwieczorek

16:30 ? 18:00 ? zabawy w Klubie

I tydzie?

Poniedzia?ek ? ?Ma?y przewodnik po Warszawie?

10:00 ? 16:00 - Warsztaty ?Pamištka z Warszawy? na nadwi?la?skiej barce Transform

- ?Szukamy Króla? ? zabawy w ?azienkach

Wtorek ? ?Hej Przyrodo!?

10:00 ? 14:00 ? Wyprawa do Parku Skaryszewskiego ? jedynego miejsca w Warszawie, gdzie mo?na spotka? m.in. ?ó?wia czerwonolicego, puszczyka i nurog?si.

14:00 ? 16:00 ? Zabawa taneczna ?W Akademii Pana Kleksa?

?roda ? ?Na tropach warszawskich tajemnic?

10:00 ? 12:00 ? ?Tajemnicze stwory? ? zaj?cia origami

12:00- 16:00 ??Euro? Co to?? ? wycieczka do Narodowego Banku Polskiego

Czwartek? ?Kulturalnie - muzealnie?

10:00 ? 13:00 ?Poznajemy Dinozaury? - wycieczka do Muzeum Geologicznego?

13:00 ? 15:00 ? ?W ma?pim gaju? ? szale?stwa na placu zabaw

15:00 ? 16;00 ? ?Dawno, dawno temu? - zabawa zagadkowa

Pištek ? ??W zdrowym ciele zdrowy duch??

10:00 ? ok. 16:00 ?Bšd? bezpieczny w mie?cie? ? wielki piknik na Agrykoli

W programie m.in.

- Pokazy Policji i Stra?y Miejskiej

- Miasteczko Ruchu Drogowego

- Dmucha?ce

- Kraina gier planszowych

- Warsztaty astronomiczne i wiele innych atrakcji

II tydzie?

Poniedzia?ek ? ?Ma?y przewodnik po Warszawie?

10:00 ? 12:00 ? ?Podró?e ma?e i du?e? warsztaty plastyczno - muzyczne

12:00 ? 16:00 ? Tajemniczy ?wiat kolei ? wycieczka do Muzeum Kolejnictwa

Wtorek ? ?Hej Przyrodo!?

10:00 ? 14:00 ? ?Droga do Niepodleg?ej? ? wycieczka do plenerowego oddzia?u Muzeum Wojska

14:00 ? 16:00 ? Zabawa muzyczna ?Mini Playback Show?

?roda ? ?Na tropach warszawskich tajemnic?

10:00 ? 16:00 ? Wyprawa do warszawskiego Fotoplastykonu oraz ??ródmiejska gra miejska?

Czwartek? ?Kulturalnie - muzealnie?

10:00 ? 13:00 ? Wycieczka do Zach?ty, kulturalny plac zabaw i gra muzealna

13:00 ? 16:00 ? Warsztaty plastyczne w Parku Saskim

Pištek ? ??W zdrowym ciele zdrowy duch??

10:00 ? ok. 16:00 - Wyprawa do Parku Kultury w Powsinie

W programie m.in.

- Le?ne podchody

- ?cie?ka zdrowia

- Basen

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

mapa serwisu Administrator